Privacybeleid

Privacy vind ik belangrijk en ik ga daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder lees je welke gegevens ik van je bewaar, wat ik ermee doe en hoe je ze kunt laten verwijderen of aanpassen. Ik doe er alles aan om de informatie die jij me verstrekt vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg: ik doe dit digitaal. Dit betekent dat ik vanaf het moment van je aanmelding je gegevens hierin noteer. Het gaat om gegevens over je gezondheid, bijvoorbeeld je voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken. Maar ook om administratieve gegevens, zoals je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Als zorgverlener ben ik verplicht om je identiteit vast te stellen en je burgerservicenummer (BSN) te noteren.

Ik bewaar in je dossier ook de voor jouw behandeling noodzakelijke gegevens die ik via andere zorgverleners heb gekregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.

Beveiliging van je dossier

Ik heb alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ik zal je dan ook op de hoogte stellen.

Ik ben de enige persoon die toegang heeft tot je dossier. Mocht ik om wat voor reden dan ook onverwachts voor langere tijd uitvallen dan heb ik een waarnemer die op dat moment toegang zal krijgen tot je dossier (Carlo van Leeuwen, GZ Psycholoog). Mocht je tijdens geplande afwezigheid van mij, bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte, zorg willen ontvangen van mijn waarnemer dan kan deze, voor zover dat nodig is om je goede zorg te verlenen, tijdelijk toegang krijgen tot je dossier. Mijn waarnemer is net als ik gehouden aan het beroepsgeheim.

Informatie delen met …

Huisarts/verwijzer

Alleen met jouw toestemming mag ik informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie ik je doorverwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit je dossier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zal ik je opnieuw om toestemming vragen, zodat je weet welke informatie ik met welke doel deel en met wie. Als je toestemming geeft voor of bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken.

Zorgverzekeraars

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van je persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de declaratie voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn). Met ingang van 2022 ben ik ook verplicht om de zorgvraagtypering (zie onder) vast te leggen en op de rekening naar de zorgverzekeraar te vermelden.

Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee je aangeeft dat de zorgvraagtypering niet mag worden doorgegeven aan je zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoef ik de behandeldiagnose niet te vermelden.

Zorgverzekeraars mogen controleren of mijn administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Ik ben verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is jouw toestemming niet vereist; ik zal je hierover wel vooraf informeren.

Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt twee soorten informatie.

Enerzijds gegevens over declaraties in de ggz. Deze ontvangen zij via Vektis, die landelijk gegevens van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering, diagnoses en consulten. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om deze gegevens te verstrekken aan Vektis en daarmee -geanonimiseerd- aan de NZa. Als je hiertegen bezwaar hebt, kunt je de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek deze gegevens dan niet. De privacyverklaring dient dan vóór de eerste factuur (binnen 1 maand) ingevuld te zijn.

Daarnaast dien ik de gegeven antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) rechtstreeks aan te leveren bij de NZa. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te valideren en te verfijnen. Ook hiervoor geldt dat, als je hiertegen bezwaar hebt, je de bovengenoemde privacyverklaring kunt ondertekenen. Ik verstrek deze gegevens dan niet.

Zorgvraagtypering en andere vragenlijsten

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om een zorgvraagtypering te doen. Hiervoor gebruik ik de HoNOS+-vragenlijst. Daarnaast kan ik je, als dit in de behandeling past, aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal een vragenlijst in te vullen in het kader van routine outcome measurement (ROM). Deze informatie komt in je dossier. Met deze gegevens kan ik het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

Intervisie, supervisie of consultatie

In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit je identiteit niet af te leiden is.

Visitatie

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in je dossier als je daar geen bezwaar tegen hebt geuit. Als je bezwaar hebt kun je dit aan mij laten weten en mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit je identiteit blijkt.

Derden

Mochten andere personen of instanties informatie vragen over je behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Ik heb er in ieder geval jouw gerichte toestemming voor nodig en zal vooraf met je doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar.

Als je mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel.

Ook als je toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor je kan zijn. Meer hierover kun je lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

Bewaartermijn van je dossier

Als je behandeling is afgerond, wordt je dossier ten minste 15 jaar bewaard. Vanaf 2019 wordt deze termijn verlengd naar (ten minste) 20 jaar. Als je je dossier wilt laten vernietigen (lees hierover meer bij Je rechten) dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Privacystatement

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66071984 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman;
 3. alle overige personen die met Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman persoonsgegevens verwerkt
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van betrokkene door middel van video- of audio-opnames tijdens een behandelsessie zijn verkregen;
 4. een betrokkene zelf heeft verstrekt via een e-health programma.
 1. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 1. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 1. Wijzigingen privacystatement

Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement is opvraagbaar bij Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman door een e-mailbericht te sturen naar praktijkdstegeman@protonmail.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Dieuwertje Stegeman door een e-mailbericht te sturen naar praktijkdstegeman@protonmail.com. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Google Analytics

Voor het analyseren van het bezoek op mijn website maak ik gebruik van Google Analytics. Ik heb hiervoor het delen van alle informatie uitgezet, ik heb een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en voldoe daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.